ویژگی جلسات منتورشیپ همــزبان

1. مدت زمان هر جلسه:
30 دقیقه

آیا یکی از شرایط زیر را دارید؟

با جلسات همزبان

2. محتوای جلسات:
کاملا شخصی سازی شده

آیا یکی از شرایط زیر را دارید؟

در جلسات همزبان

3. قیمت جلسات:
بسیار به صرفه تر از تدریس خصوصی

آیا یکی از شرایط زیر را دارید؟

جلسات همزبان

دیگر ویژگی ها

جلسات آنلاین

فیدبک های آنی

پشتیبانی جلسات

به امتحانش می‌ارزه!